Interstudia Number 6. (2010)/ Cultural spaces and identities in (inter)action
Bonta, E.
roCONSTRUIREA IDENTITĂŢILOR ÎN CONVERSAŢIA UZUALĂ - O ABORDARE PRAGMATICĂ enBUILDING IDENTITIES IN CASUAL CONVERSATIONS – A PRAGMATIC APPROACH
Beniamino, M.
roFRANCOFONIE ŞI INTERDISCIPLINARITATE : ELEMENTE ALE UNEI REFLECŢII EPISTEMOLOGICE frFRANCOPHONIE ET INTER-DISCIPLINARITÉ : ÉLÉMENTS D’UNE RÉFLEXION ÉPISTÉMOLOGIQUE
Popa, I.
roDICŢIONARE MILITARE BILINGVE ROMÂNEŞTI: SCURT ISTORIC ŞI UN PROIECT enROMANIAN BILINGUAL MILITARY DICTIONARIES: A BRIEF HISTORY AND A PROJECT
Vogt, E.
roSUBIECTIVITĂŢILE „SLABE”: FORMAREA IDENTITĂŢII ÎN EPOCA DE COMUNICARE GLOBALIZATĂ en"WEAK" SUBJECTIVITIES: IDENTITY FORMATION IN THE AGE OF GLOBALIZED COMMUNICATION
Vogt, E.
roSUBIECTIVITĂŢILE „SLABE”: FORMAREA IDENTITĂŢII ÎN EPOCA DE COMUNICARE GLOBALIZATĂ en"WEAK" SUBJECTIVITIES: IDENTITY FORMATION IN THE AGE OF GLOBALIZED COMMUNICATION
Croitoru, E.
roPROVERBELE: TERMINOLOGIE ŞI POSIBILE INTERPRETĂRI enPROVERBS: TERMINOLOGY AND POSSIBLE INTERPRETATIONS
Popescu, R.
roSPRE O LOGICĂ A DE-CONSTRUCŢIEI GRAMATICII enTOWARDS A LOGICAL DE-CONSTRUCTION OF GRAMMAR
Boghian, I.
roEDUCAREA (GREŞITĂ) PRIN ŞCOALĂ VICTORIANĂ en(MIS)EDUCATING THROUGH THE VICTORIAN SCHOOL
Morăraşu, N.
roPROPRIETĂŢI LINGVISTICE ALE COMPARAŢIILOR CONVENŢIONALE CU PRIVIRE LA OM DIN LIMBA ENGLEZĂ enLINGUISTIC PROPERTIES OF ENGLISH HUMAN-RELATED CONVENTIONAL SIMILES
Venţa, A.
roPUBLICITATEA ONLINE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC enONLINE ADVERTISING AND THE ROMANIAN MEDIUM
Venţa, A.
roPUBLICITATEA ONLINE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC enONLINE ADVERTISING AND THE ROMANIAN MEDIUM
Muraru, D.
roMEDIEREA INTERNAŢIONALĂ CA TIP DE ACTIVITATE ARGUMENTATIVĂ enINTERNATIONAL MEDIATION AS AN ARGUMENTATIVE ACTIVITY TYPE
Zdzisław, W.
roEPISTEMOLOGIA CONSTRUCTIVISTĂ ŞI NATURA SEMIOTICĂ A FORMĂRII IDENTITĂŢII enCONSTRUCTIVIST EPISTEMOLOGY AND THE SEMIOTIC NATURE OF IDENTITY FORMATION
Zdzisław, W.
roEPISTEMOLOGIA CONSTRUCTIVISTĂ ŞI NATURA SEMIOTICĂ A FORMĂRII IDENTITĂŢII enCONSTRUCTIVIST EPISTEMOLOGY AND THE SEMIOTIC NATURE OF IDENTITY FORMATION
Ciobanu, E.
ro„MAI MULT DE-UN NEAM, DAR MAI PUŢIN DE-UN SOI”: FANTOME-CUVÂNT ŞI CUVINTE-FANTOMĂ ÎN HAMLET en‘A LITTLE MORE THAN KIN AND LESS THAN KIND’: WORD-GHOSTS AND GHOST-WORDS IN HAMLET
Necula Bezman, L.
roDAVID LODGE ŞI FICŢIONALIZAREA ADEVĂRULUI SAU TEXTUALIZAREA CONŞTIINŢEI PRIN FICŢIUNE enDAVID LODGE AND THE FICTION OF TRUTH OR TEXTUALIZING CONSCIOUSNESS THROUGH FICTION
Fonari, V.
roMITUL ŞI PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ ASUPRA CONCEPTUALIZĂRII VALORII ÎN OPERA LUI ARCADIE SUCEVEANU enTHE MYTH AND THE PSYCHOANALYTICAL PERSPECTIVE ON THE CONCEPTUALIZATION OF THE VALUE IN ARCADIE SUCEVEANU’S WORK
Tîrnăuceanu, M.
roRECEPTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DISCURSULUI ARTISTIC POST-MODERN enRECEIVING, ANALYSING AND INTERPRETING THE POST-MODERN ARTISTIC DISCOURSE
Andrioai, G.
roIDIOMURILE ALIMENTARE ŞI RELAŢIA LOR CU METAFORA enFOOD IDIOMS IN RELATION TO METAPHOR
Crăciun, M.
roASPECTE ALE EXILULUI INTERIOR ÎN JURNALUL LUI ALICE VOINESCU enASPECTS OF THE INTERIOR EXILE IN ALICE VOINESCU’S JOURNAL
Elena Iliuţă, M.
roCONSTRUIREA IDENTITĂŢII ÎN VIZIUNEA LUI AL. DIMA enIDENTITY CONSTRUCTION IN AL. DIMA’S OPINION
Tudor, L.
roLIMBA ÎN ACŢIUNE: SLANG-UL enLANGUAGE IN ACTION: SLANG
Mazilu, S.
roDEZBATEREA PE TEMA AVORTULUI DIN PERSPECTIVA ARGUMENTĂRII enTHE ABORTION DEBATE AS A CONTEST OF INCOMMENSURABLE MORALITIES
Lucinescu, A.
roTERMENUL „BINE” ŞI RENAŞTEREA ETICII VIRTUŢII enTHE TERM “GOOD” AND THE REVIVAL OF VIRTUE ETHICS
Lucinescu, A.
roTERMENUL „BINE” ŞI RENAŞTEREA ETICII VIRTUŢII enTHE TERM “GOOD” AND THE REVIVAL OF VIRTUE ETHICS
Sava, I.
roCONRAD ŞI TEORIA (POST)COLONIALĂ enCONRAD AND (POST)COLONIAL THEORY
Hriban, M.
roINFLUENŢE ALE LIMBII ENGLEZE ÎN ROMÂNA ACTUALĂ enENGLISH INFLUENCES IN THE PRESENT-DAY ROMANIAN
Bălinişteanu-Furdu, C.
roMETROPOLA VERSUS ORAŞUL MIC (IN THE LAND OF COCKAIGNE VS. THE SMALL TOWN DE HEINRICH MANN) enTHE CITY VERSUS THE SMALL TOWN (IN THE LAND OF COCKAIGNE VS. THE SMALL TOWN BY HEINRICH MANN)
Jicu, A.
roPARODIE, DEMITIZARE ŞI INTERTEXTUALITATE ÎN ROMANUL LUI PETRU CIMPOEŞU CHRISTINA DOMESTICĂ ŞI VÂNĂTORII DE SUFLETE enPARODY, DEMITIZATION AND INTERTEXTUALITY IN PETRU CIMPOEŞU’S NOVEL CHRISTINA DOMESTICA ŞI VÂNĂTORII DE SUFLETE (DOMESTIC CHRISTINE AND THE SOUL HUNTERS)
Van Den Paul, H.
roSEMNUL ICONIC ÎN DERUTĂ enTHE INTRIGUING ICONIC SIGN
Van Den Paul, H.
roSEMNUL ICONIC ÎN DERUTĂSEMNUL ICONIC ÎN DERUTĂ enTHE INTRIGUING ICONIC SIGN
Suciu, A.
roJIMMY PORTER ÎNTRE RETORICA ACTIVĂ ŞI VIAŢA INACTIVĂ enJIMMY PORTER BETWEEN ACTIVE RHETORIC AND INACTIVE LIFE
Maciej, K.
roVALORILE ŞI EVALUAREA CA MARCATORI DISCURSIVI AI IDENTITĂŢII NAŢIONALE enVALUES AND VALUATION AS DISCURSIVE MARKERS OF NATIONAL IDENTITY
Maciej, K.
roVALORILE ŞI EVALUAREA CA MARCATORI DISCURSIVI AI IDENTITĂŢII NAŢIONALE enVALUES AND VALUATION AS DISCURSIVE MARKERS OF NATIONAL IDENTITY
Galiţa, R.
roNEGOCIEREA CA RITUAL enNEGOTIATION AS RITUAL
Jodłowska, D.
roVALORILE ŞI VALORIZAREA VIEŢII PERSONALE ÎN DISCURSUL JURNALISTIC CU RAPORTARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ (PE BAZA ARTICOLELOR SELECTATE DIN PRESA BRITANICĂ ÎN PERIOADA 2007-2008) enVALUES AND VALUING OF INDIVIDUAL LIFE IN JOURNALISTIC DISCOURSE PERTAINING TO THE EUROPEAN UNION (ON THE BASIS OF SELECTED ARTICLES FROM THE BRITISH PRESS 2007–2008)
Jodłowska, D.
roVALORILE ŞI VALORIZAREA VIEŢII PERSONALE ÎN DISCURSUL JURNALISTIC CU RAPORTARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ (PE BAZA ARTICOLELOR SELECTATE DIN PRESA BRITANICĂ ÎN PERIOADA 2007-2008) enVALUES AND VALUING OF INDIVIDUAL LIFE IN JOURNALISTIC DISCOURSE PERTAINING TO THE EUROPEAN UNION (ON THE BASIS OF SELECTED ARTICLES FROM THE BRITISH PRESS 2007–2008)
Culea, M.
roIdeologia secolului al XVIII-lea şi rădăcinile opiniei publice în Anglia enEIGHTEENTH-CENTURY IDEOLOGY AND THE ROOTS OF PUBLIC OPINION IN ENGLAND
Ariadna, S.; Siek-Piskozub, T.
roMETAFORE CA SEMNE: ÎNTRE ATITUDINI COGNITIVE ŞI PUNCTE DE VEDERE COGNITIVE enMETAPHORS AS SIGNS: BETWEEN COGNITIVE ATTITUDES AND COGNITIVE STANDPOINTS
Gheorghe, A.
roCONSTANTIN GĂVĂNESCUL ŞI KUNITAKE KUME: ÎN CĂUTAREA SINELUI ŞI A CELUILALT ÎNTR-O ŢARĂ STRĂINĂ - O COMPARAŢIE ÎNTRE JURNALELE LOR DE CĂLĂTORIE enCONSTANTIN GĂVĂNESCUL AND KUNITAKE KUME: IN SEARCH OF SELF AND OTHER IN A FOREIGN LAND – A COMPARISON BETWEEN THEIR TRAVEL DIARIES
Nazli, B.
roGENTRIFICAREA CA URMARE A GLOBALIZĂRII enGENTRIFICATION AS A RESULT OF GLOBALISATION
Cisło, A.; Czajka, P.
roDESPRE SENSUL IDENTITĂŢII ÎNTRE NEOPRAGMATISMUL LUI RORTY ŞI CONSTRUCTIVISMULUI RADICAL AL LUI VON GLASERSFELD enON THE SENSE OF IDENTITY BETWEEN RORTY’S NEOPRAGMATISM AND VON GLASERSFELD’S RADICAL CONSTRUCTIVISM
Czajka, P.; Cisło, A.
roDESPRE SENSUL IDENTITĂŢII ÎNTRE NEOPRAGMATISMUL LUI RORTY ŞI CONSTRUCTIVISMULUI RADICAL AL LUI VON GLASERSFELD enON THE SENSE OF IDENTITY BETWEEN RORTY’S NEOPRAGMATISM AND VON GLASERSFELD’S RADICAL CONSTRUCTIVISM