ro MITUL ŞI PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ ASUPRA CONCEPTUALIZĂRII VALORII ÎN OPERA LUI ARCADIE SUCEVEANU
en THE MYTH AND THE PSYCHOANALYTICAL PERSPECTIVE ON THE CONCEPTUALIZATION OF THE VALUE IN ARCADIE SUCEVEANU’S WORK
  • Fonari,  Victoria
    UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Abstract
Globalizarea - trăsătură dominantă a secolului nostru - impune o colaborare între diferite culturi. Selecţia individului în avantajul globalizării este determinată, de asemenea, de promovarea unei unificări a unităţilor, conceptelor, valorilor culturale.Perioada de apariţie a mitului şi supravieţuirea acestuia, extinderea lui în spaţii diferite oferă mutaţii care nu distrug axa esenţei lui, deşi, uneori, ne certifică faptul că imaginea sa este în opoziţie şi transferată în reflecţie. Conexiunile care sunt elucidate în mit de către critică sunt: realitate - vis, conştient - inconştient, personalitate - societate, pedepsirea celor nevinovaţi, compasiune - păcat, moartea ca o obligaţie - dorinţa de a trăi, etc. Interconectarea între realitate şi ego-ul liric este, de asemenea, marcată de poetul A. Suceveanu în semiotica diferită şi diversificată a lui Don Quijote.
Abstract
Globalization – prevailing feature of our century - imposes a collaboration between different cultures. The selection of the individual in globalisation advantage is determined also by the promotion of an unification created of units, concepts, cultural values. The period of the myth’s appearance and its survival, its extension in different spaces offers some kind of mutations which don’t destroy the axis of its essence, although, sometimes we certify that its image is in opposition and transferred into reflection, having an authentic connotation. The connections which are elucidated in myth by the critique are: reality – dream, conscious – unconscious, personality – society, the punishment of the innocent, compassion – pity, death like an obligation – the desire to live etc. The interconnection between reality and the lyrical ego is also marked by the poet A. Suceveanu in the different and diversified semiotic of Don Quixote, who doesn’t keep behaviour of the sad figure knight, but receives a new image of the profitable man.