ro CONSTANTIN GĂVĂNESCUL ŞI KUNITAKE KUME: ÎN CĂUTAREA SINELUI ŞI A CELUILALT ÎNTR-O ŢARĂ STRĂINĂ - O COMPARAŢIE ÎNTRE JURNALELE LOR DE CĂLĂTORIE
en CONSTANTIN GĂVĂNESCUL AND KUNITAKE KUME: IN SEARCH OF SELF AND OTHER IN A FOREIGN LAND – A COMPARISON BETWEEN THEIR TRAVEL DIARIES
  • Gheorghe,  Alexandra Marina
    UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Abstract
Un istoric japonez - Kunitake Kume (1839 - 1931) şi un ofiţer român - Generalul Constantin Găvănescul (1871 - 1942) - călătoresc departe de pământul lor ca membri oficiali ai ambasadelor din propriile lor ţări. Kume şi tovarăşii săi de la misiunea Iwakura traversează Oceanul Pacific, în decembrie 1871, şi apoi călătoresc prin Statele Unite ale Americii, ajungând în cele din urmă în Europa de Vest. După vizitele lor prin douăsprezece ţări - Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, Belgia, Olanda, Germania, Rusia, Danemarca, Suedia, Italia, Austria şi Elveţia - Ambasada Japoniei s-a întors în Japonia în luna septembrie 1873. Generalul Găvănescul a însoţit o ambasadă română regală condusă de fiul regelui Ferdinand, Carol - viitorul rege Carol al II-lea - şi notele sale de călătorie din Egipt, India, China, Japonia şi Statele Unite ale Americii, precum şi din Europa acoperă o mult mai scurtă perioada de timp - anul 1920. Pentru studiul de faţă am selectat părţi semnificative din întregul jurnal al lui Kume, precum şi observaţiile cele mai utile din notele de călătorie ale lui Găvănescul în Japonia. Cele două jurnale de călătorie diferă în timp, durată şi scop, precum şi ca fundal cultural. Cu toate acestea, ambele modalităţi ale autorilor de a dezvălui Sinele şi Alteritatea în zone extrem de îndepărtate împărtăşesc unele trăsături comune, care ne-ar putea oferi un suport pentru o nouă abordare a Sinelui vs. Celălalt: repoziţionarea etică a Sinelui şi a Celuilalt în note de călătorie marcate ca fiind oficiale.
Abstract
A Japanese Historian – Kunitake Kume (1839 - 1931) and a Romanian officer – General Constantin Găvănescul (18871 – 1942) – travel far away from their homelands as official members of the embassies of their own countries. Kume and his companions from the Iwakura mission cross the Pacific Ocean in December 1871, and then they travel through the United States of America, finally reaching Western Europe. After their visits through twelve countries – the United States, Great Britain, France, Belgium, Holland, Germany, Russia, Denmark, Sweden, Italy, Austria and Switzerland – the Japanese Embassy came back to Japan in September 1873. General Găvănescul was accompanying a Royal Romanian embassy led by King Ferdinand’s son, Carol – future King Carol the Second – and his travel notes from Egypt, India, China, Japan and the United States of America, as well as from Europe cover a far shorter period of time – the year 1920. For the present study we selected meaningful parts from Kume’s entire diary, as well as the most useful observations from Găvănescul’s travel notes in Japan. The two travelogues differ in time, length and purpose, as well as cultural background. Still, both authors’ ways of revealing Self and Other in some extremely distant lands share some common features that could provide us with the support for a new Self vs. Other approach: the ethical repositioning of Self and Other within travel notes marked as official.