ro DICŢIONARE MILITARE BILINGVE ROMÂNEŞTI: SCURT ISTORIC ŞI UN PROIECT
en ROMANIAN BILINGUAL MILITARY DICTIONARIES: A BRIEF HISTORY AND A PROJECT
  • Popa,  Ioan–lucian
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Lucrarea îşi propune să prezinte o cronologie a încercărilor lexicografice româneşti privind elaborarea unor dicţionare bilingve de termeni militari. Aceasta serveşte ca fundal pentru proiectul unui nou dicţionar englez - român de astfel de elemente lexicale. Sunt oferite detalii cu privire la baza de date care va fi utilizată şi la tehnicile puse în aplicare pentru construirea intrărilor monolingve si bilingve.
Abstract
The paper aims at presenting a comprehensive timeline of Romanian lexicographic attempts at compiling bilingual dictionaries of military terms. This serves as a background for the project of a new English – Romanian dictionary of such lexical items. Details are given as to the database that will be used and the techniques implemented for building the monolingual and bilingual entries.