ro METAFORE CA SEMNE: ÎNTRE ATITUDINI COGNITIVE ŞI PUNCTE DE VEDERE COGNITIVE
en METAPHORS AS SIGNS: BETWEEN COGNITIVE ATTITUDES AND COGNITIVE STANDPOINTS
  • Ariadna,  Strugielska
    UNIVERSITATEA NICHOLAS COPERNICUS TORUŃ
  • Siek-Piskozub,  Teresa
    UNIVERSITATEA ADAM MICKIEWICZ, POZNAŃ
Abstract
Articol nostru are ca scop raportarea la studiul a trei elemente specifice procesului didactic: „profesor”, „elev”, „clasă”, care sunt tratate de noi ca obiecte semiotice. În studiul nostru vom propune o perspectivă de investigare lingvistică şi cognitivă. Metafora va constitui criteriul de colectare a datelor. Adoptând abordarea şi metodele propuse în cadrul Teoriei Metaforei Conceptuale dezvoltate de Lakoff si Johnson, vom aborda reprezentările metaforice ale modelului cognitiv de educaţie de la 3 grupe de respondenţi din Polonia, studenţi din cele trei regiuni poloneze care studiază pentru a deveni profesori de engleză. Ar trebui adăugat că, deşi respondenţii noştri sunt în prezent pregătiţi pentru a deveni profesori de limba engleză, mulţi dintre ei au învăţat deja limba. În scopul prezentului articol, datele au fost evaluate din perspectiva fondului profesional al respondenţilor. Cu alte cuvinte, ne-am propus să vedem dacă conceptualizările generate de învăţare şi de predare în sistemul de învăţământ anterior (înainte de reformă), au fost modificate după ce au fost expuse la o experienţă educaţională nouă (influenţată de paradigma constructivistă). Înainte de a trece la descrierea şi evaluarea datelor colectate, vom discuta despre versiunea clasică a teoriei metaforei conceptuale (CMT), care consideră metaforele ca semne statice. Vrem să demonstrăm că metaforele ar trebui să fie privite ca modele dinamice şi schimbătoare, derivate din studii empirice, şi anume ca semn-procese.  
Abstract
Our article aims at reporting on the study of three educational constructs: “teacher”, “learner”, “classroom”, which are treated by us as semiotic objects. In our study we assume a cognitive linguistics investigating perspective. We collect the data through the tool of metaphors. Adopting the approach and methods proposed within the framework of Lakoff and Johnson’s Conceptual Metaphor Theory, we are going to access metaphorical representations of the cognitive model of education from 3 groups of Polish respondents: students from three Polish regions studying in extramural BA or MA programmes for English teachers. It should be added that although our respondents are currently trained to become teachers of English, many of them have already taught English or another subject. Two kinds of data, conceptual mappings and their entailments, were elicited from the 76 subjects. For the purpose of this article the data were evaluated for coherence with respect to the respondents’ professional background. In other words, we aimed at seeing if the conceptualisations generated by learning and teaching in the predominant prior system of education (before the reform) were modified by being exposed to a new educational experience (influenced by the constructivist paradigm). Before we proceed to description and evaluation of the collected data we will discuss the classic version of Conceptual Metaphor Theory (CMT) which views metaphors as static signs. Our critical evaluation of this approach, which (following Zdzisław Wąsik) we call a cognitive attitude, leads us to suggest an alternative data driven approach, referred to as a cognitive standpoint. We want to demonstrate that metaphors should be viewed as dynamic and changeable patterns, derived from empirical studies, i.e. metaphors as sign-processes.