ro INFLUENŢE ALE LIMBII ENGLEZE ÎN ROMÂNA ACTUALĂ
en ENGLISH INFLUENCES IN THE PRESENT-DAY ROMANIAN
  • Hriban,  Mihaela
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Scopul nostru este de a aduce în lumină procesul de adaptare a cuvintelor din limba engleză în limba română literară. Astfel, vom alege unele anglicismele din Scrisori de Constantin Negruzzi şi Călătorie în Africa. De la Biaritz la Gibraltar de Vasile Alecsandri. Vom încerca să dezvăluim modul în care aceste anglicisme se adaptează în limba română literară din perspective diferite: a) încadrarea fonetică a anglicismelor. Ne concentrăm pe pronunţia, ortografia şi accentul anglicismelor în limba română literară; b) adaptarea morfologică a anglicismelor în limba română; Am subliniat aspecte generale privind categoriile gramaticale ale substantivelor, cum ar fi: genul, numărul, cazul, apoi am dezvăluit anumite caracteristici ale conjugărilor verbale şi, în finalul lucrării, am încearcă să prezentăm caracteristici diferite ale adjectivelor variabile / invariabile. c) sensuri ale anglicismele în limba română literară din punct de vedere semantic; d) anumite tipuri de sinonime, antonime, paronime şi omonime ale anglicismelor în limba literară română.
Abstract
Our purpose is to bring into light the adaptation process of the English words into Romanian literary language. Thus, we choose some Anglicisms from Constantin Negruzzi’s Scrisori and Vasile Alecsandri’s Călătorie în Africa. De la Biaritz la Gibraltar. We try to reveal the manner in which these Anglicisms adapt into Romanian literary language from different perspectives: a) phonetical framing of the Anglicisms. We focus on the pronunciation, the spelling and the stress of the Anglicisms into Romanian literary language; b) morphological adaptation of the Anglicisms into Romanian; We point out general aspects concerning the grammatical categories of nouns, such as: gender, number, case, and then we reveal certain features of the verbal conjugation and in the end of our paper, we try to present different characteristics of the variable/invariable adjectives, there where is really possible etc. c) meanings of the Anglicisms into Romanian literary language from a semantic point of view; d) certain types of synonyms, antonyms, paronyms and homonyms of the Anglicisms into Romanian literary language.