ro VALORILE ŞI EVALUAREA CA MARCATORI DISCURSIVI AI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
en VALUES AND VALUATION AS DISCURSIVE MARKERS OF NATIONAL IDENTITY
  • Maciej,  Kielar
    THE SCHOOL OF ENGLISH, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY, POZNAŃ
Abstract
Valorile şi evaluarea sunt percepute ca fiind fenomene discursive realizate atât la nivelul structurii gramaticale, cât şi la nivelul selecţiei lexical. Prin urmare, valorile şi evaluarea se presupune a fi prezente în fiecare expresie lingvistică. De aceea, pare a fi posibil să se aplice metode de investigaţie, de analiză a discursului critic (ADC) în studiul lor. Accentul prezentei lucrări este pus pe studiul unui singur aspect investigat de ADC, şi anume valorile şi evaluarea ca marcatori ai identităţii naţionale. Pentru a exemplifica utilizarea acestora în acest scop, s-a decis să se investigheze comunicatul de presă al unui subiect politic unic, şi anume extinderea UE din 2004. Prin urmare, a fost adunat un ansamblu de comunicate de presă constând din 30.000 cuvinte. În cursul analizei, toate expresiile au fost împărţite în funcţie de criteriul de origine naţională. Apoi, au fost desemnate expresiile ce introduc valori şi evaluare pentru diferitele sfere ale vieţii la care fac trimitere. În consecinţă, semnificaţia valorilor şi a evaluării în exprimarea identitatăţii naţionale este prezentată şi discutată cu referire la exemplele selectate.
Abstract
Values and valuation are perceived to be discursive phenomena realised both on the level of the grammatical structure as well as on the level of lexical selection. Therefore, values and valuation are assumed to be present in every linguistic expression. Hence, it seems possible to apply investigative methods of Critical Discourse Analysis (CDA) in their study, as it is the CDA which views discourse as a collection of socially constructed values. The focus of the current paper is on the study of just one aspect that CDA investigates, namely that of values and valuation as markers of the national identity. In order to exemplify their use for this purpose, it has been decided to investigate the Press discussion of a single political topic, namely the EU enlargement in 2004. Therefore, the corpus of the Press release consisting of some 30.000 words has been gathered. In the course of its analysis, all the expressions have been divided according to the criterion of national origin. Then, expressions introducing values and valuation have been assigned to the different spheres of life to which they point. Consequently, the significance of values and valuation which are used for the purpose of expressing national identity is presented and discussed with reference to selected examples.