Interstudia Number 7. (2010)/ Paradigmes identitaires contemporains
Savin, P.
roACTUL DE A MINCA SUB SEMNUL ETICII POPULARE. STUDIU ETNOLINGVISTIC frL’ACTE DE MANGER SOUS LE SIGNE DE L’ÉTHIQUE POPULAIRE. ÉTUDE ETHNOLINGUISTIQUE
Cuciuc, N.
roEXPRIMAREA ANTONIMIEI PREFIXALE TI PREFIXOIDALE IN LIMBAJUL DREPTULUI FRANCEZ frL’EXPRESSION DE L’ANTONYMIE PRÉFIXALE ET PRÉFIXOÏDALE DANS LE LANGAGE DU DROIT FRANÇAIS
Mastacan, S.
roNOUA ORIENTARE PRODUSA DE PRAGMATICA IN TEORIA ARGUMENTARII frLE TOURNANT PRAGMATIQUE DANS LA THÉORIE DE L’ARGUMENTATION
Dumas, F.
roMARCI LINGVISTICE ALE UNEI IDENTITATI ORTODOXE IN FRANTA frMARQUES LINGUISTIQUES D’UNE « IDENTITÉ ORTHODOXE » EN FRANCE
Munteanu, E.; Creţu, E.
roXENISME FRANCEZE IN LIMBA ROMANA frXÉNISMES FRANÇAIS DANS LA LANGUE ROUMAINE
Trocan, L.
roIDENTITATEA SUB SEMNUL INTREBARII frL’IDENTITÉ EN QUESTION
Breaz, M.
roDESPRE CONSTRUCTIA RETORICO-DISCURSIVA A IDENTITATILOR TAUTOLOGIGE. DE LA SINGULARITATEA ACTUALIZARII LA PLURALITATEA ACTUALIZABILULUI frSUR LA CONSTRUCTION RHÉTORIQUE-DISCURSIVE DES IDENTITÉS TAUTOLOGIQUES. DE LA SINGULARITÉ DE L’ACTUALISATION À LA PLURALITÉ DE L’ACTUALISABLE
Marcoci, S.
roDISCURSUL PUBLICITAR SI EXPLOATAREA FIGURILOR RETORICE frLE DISCOURS PUBLICITAIRE ET L’EXPLOITATION DES FIGURES DE RHÉTORIQUE
Scripnic, G.
roROLUL INDICATORILOR EVIDENŢIALI ÎN ARGUMENTARE frLE RÔLE DES INDICATEURS ÉVIDENTIELS DANS L’ARGUMENTATION. L’ÉVIDENCE SENSORIELLE
Duret-Pujol, M.
roECHIVOCUL GENERIC AL « NOILOR COMEDII » FRANCEZE : EXEMPLUL PIESEI LES BAIGNEUSES DE DANIEL LEMAHIEU frL’EQUIVOQUE GENERIQUE DES « NOUVELLES COMEDIES» FRANÇAISES : L’EXEMPLE DES BAIGNEUSES DE DANIEL LEMAHIEU
Bălăiță, R.
roBRUIAJE REFERENTIALE SI PERTURBAREA ENUNTARII IN DICURSUL TEATRAL AL LUI EUGENE IONESCO frBROUILLAGES RÉFÉRENTIELS ET ÉNONCIATION ENTRAVÉE DANS LE DISCOURS THÉÂTRAL D’EUGÈNE IONESCO
Chauvin, M.
roLIMBAJUL INTRE JOCURI SI MITOLOGIE SEDIMENTATA: FORMA DE VIATA SI CONSTRUCTIE IDENTITARA frLE LANGAGE ENTRE JEUX ET MYTHOLOGIE DÉPOSÉE: FORME DE VIE ET CONSTRUCTION IDENTITAIRE
Popescu, M.
roNON COINCIDENTELE ACTULUI DE VORBIRE SI RAPORTUL LOR CU DIALOGISMUL IN OPERA UNUI SCRIITOR ROMAN MODERN frLES NON COÏNCIDENCES DU DIRE ET LEUR RAPPORT AU DIALOGISME DANS L’ŒUVRE D’UN ECRIVAIN ROUMAIN MODERNE
Popa Blanariu, N.
roDRAMA SI DROMENON. O (ANTI)POETICA: NUVELELE LUI MIRCEA ELIADE frDRAME ET DROMENON. UNE (ANTI)POÉTIQUE: LES NOUVELLES DE MIRCEA ELIADE
Vasiliu, M.
roINTEGRAREA BASARABIEI ÎN PATRIMONIUL NAŢIONAL. ASPECTE GENERALE frL’INTÉGRATION DE LA BESSARABIE AU PATRIMOINE NATIONAL. ASPECTS GÉNÉRAUX
Romedea, A.
roPRODUCEREA ŞI ORDINEA DISCURSULUI frLA PRODUCTION ET L’ORDRE DU DISCOURS
Gâţă, A.
roSURSA INFORMATIEI IN DISCURSUL RAPORTAT: LES NOMS DE RAPPORT PRESOMTIFS frLA SOURCE DE L’INFORMATION DANS LE DISCOURS RAPPORTÉ: LES NOMS DE RAPPORT RÉSOMPTIFS
Şevcenco, R.
roPOLITICA LUI N. HRUŞCIOV ÎN RSSM frLA POLITIQUE DE N. KHROUCHTCHEV EN RSSM
Petrovici, M.
roRESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR : CONCEPT ŞI PRACTICI frLA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES: CONCEPT ET PRATIQUES
Bruneau-Suhas, R.
roÎNTRE TEXT SI REPREZENTARE: O VIATA AMBIGUA IN OH LES BEAUX JOURS DE SAMUEL BECKETT frENTRE TEXTE ET REPRÉSENTATION : UNE VIE EQUIVOQUE DANS « OH LES BEAUX JOURS » DE SAMUEL BECKETT
Ganea, A.
roSEMN, INDICE – INTRE VIZUAL SI INFERENTIAL IN ARGUMENTARE frSIGNE, INDICE - ENTRE LE VISUEL ET L’INFÉRENTIEL DANS L’ARGUMENTATION
Andrei, I.
roÎNCEPUTURILE COMPARATISMULUI ÎN LITEARTURA ROMÂNĂ : DUMITRU POPOVICI frLES DEBUTS DU COMPARATISME DANS LA LITTERATURE ROUMAINE: DUMITRU POPOVICI
Munteanu, E.
ro“13 POUR PORTER BONHEUR” SAU TEATRUL CA SPAŢIU FEDERATOR fr« 13 POUR PORTER BONHEUR », OU LE THÉÂTRE COMME ESPACE FÉDÉRATEUR
Cîrtiţă-Buzoianu, C.
roALEGERILE DE DEPUTAŢI EUROPENI ÎNTRE ASPIRAŢIA COMUNITĂŢII ŞI NELINIŞTEA NAŢIONALĂ frLES ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS EUROPÉENS ENTRE L’ASPIRATION DE LA COMMUNAUTÉ ET L’INQUIÉTUDE NATIONALE
Grecu, V.
roCĂUTARE IDENTITARĂ ŞI « ANGAJARE » ÎN ROMANELE ISTORICE ALE LUI JEANNE BOURIN frQUÊTE IDENTITAIRE ET « ENGAGEMENT » DANS LES ROMANS HISTORIQUES DE JEANNE BOURIN
Brunet-Georget, J.
roIDENTITATE PERFORMATIVA SI SEMNE CORPORALE. DE LA BUTLER LA ORLAN frIDENTITÉ PERFORMATIVE ET SIGNES CORPORELS DE BUTLER À ORLAN
Furci, G.
roNICĂIERI ESTE ALTUNDEVA : PARADIGME IDENTITARE ŞI ALTERITATE ÎN OPERA LUI EDOUARD GLISSANT frNULLE PART EST AILLEURS: PARADIGMES IDENTITAIRES ET ALTERITE DANS L’ŒUVRE D’EDOUARD GLISSANT
Amălăncei, B.
roFIGURI ŞI EFECTE RETORICE ÎN PUBLICITATE frFIGURES ET EFFETS RHÉTORIQUES DANS LA PUBLICITÉ
Gradu, D.
roVARIUM ET MUTABILE SEMPER FORMA. (DE)CONSTRUCŢIA EULUI ÎN BEL-AMI DE GUY DE MAUPASSANT frVARIUM ET MUTABILE SEMPER FORMA. LA (DE)CONSTRUCTION DU MOI DANS BEL-AMI DE GUY DE MAUPASSANT
Strungariu, M.
roMICHEL LEIRIS: FEMEIA – « NELINIŞTITOARE CIUDĂŢENIE » frMICHEL LEIRIS: LA FEMME – « INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ »
Popescu, C.
roDISTRUGERE SAU RESTRUCTURARE A IDENTITĂŢII ÎN COMUNA MATEEŞTI JUDEŢUL VÂLCEA frDISSOLUTION OU RESTRUCTURATION D’IDENTITÉ DANS LA COMMUNE RURALE DE MATEEŞTI, DÉP. DE VÂLCEA?
Mândrilă Rotaru, E.
roEUROPA VĂZUTĂ DE ADRIAN MARINO frL’EUROPE VUE PAR ADRIAN MARINO
Matei, C.
roIDENTITĂŢILE SUNT OARE UCIGAŞE ? frLES IDENTITÉS SONT-ELLES MEURTRIÈRES?
Georgiu, G.
roCĂTRE O PARADIGMĂ CONJUNCTIVĂ A RAPORTULUI DINTRE IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ŞI IDENTITATEA EUROPEANĂ frVERS UN PARADIGME CONJONCTIF DU RAPPORT ENTRE L’IDENTITE ROUMAINE ET L’IDENTITE EUROPEENNE
Chermeleu, A.
roDISCURS IDENTITAR ŞI VALORI EUROPENE frDISCOURS IDENTITAIRE ET VALEURS EUROPÉENNES
Macarie, C.
roO VIZIUNE INTEGRATIVĂ A RESPONSABILITĂŢII INTREPRINDERILOR frUNE VISION INTÉGRATIVE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
Borţun, D.
roUN DISCURS CRITIC DESPRE DISCURSUL IDENTITAR ROMÂNESC. PROPUNERI PENTRU MODERNIZAREA DISCURSULUI IDENTITAR frUN DISCOURS CRITIQUE SUR LE DISCOURS IDENTITAIRE ROUMAIN. PROPOSITIONS POUR LA MODERNISATION DU DISCOURS IDENTITAIRE
Georgiu, G.
frVERS UN PARADIGME CONJONCTIF DU RAPPORT ENTRE L’IDENTITE ROUMAINE ET L’IDENTITE EUROPEENNE
Borţun, D.
frUN DISCOURS CRITIQUE SUR LE DISCOURS IDENTITAIRE ROUMAIN. PROPOSITIONS POUR LA MODERNISATION DU DISCOURS IDENTITAIRE