Interstudia Number 4. (2009)/ Langue et Societe, Discours et Pouvoir
Vasiliu, M.
roACCENTUAREA UNILATERALISMULUI AMERICAN frL’ACCENTUATION DE L’UNILATERALISME AMERICAIN
Amălăncei, B.
roINTERTEXTUALITATEA ÎN PUBLICITATE frL’INTERTEXTUALITE DANS LA PUBLICITE
Corvez, P.
roREPREZENTĂRILE PERSOANELOR ÎN VÎRSTĂ ÎN PUBLICITATEA FRANCEZĂ frLES REPRESENTATIONS DES PERSONNES AGEES DANS LA PUBLICITE FRANCAISE
Ungureanu, V.
roSUBIECTIVITATE COLECTIVĂ ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ frSUBJECTIVITE COLLECTIVE DANS LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE
Cîrtiţă-Buzoianu, C.
roIMAGINEA POLITICIANULUI ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ frL’IMAGE DU POLITICIEN DANS LA CAMPAGNE ELECTORALE
Popa Blanariu, N.
roHOMO LUDENS: ANARHIA UNUI EU/JOC POLIFONIC. DE LA RITUAL LA POETICILE TEATRALE DIN SECOLUL XX frHOMO LUDENS: L’ « ANARCHIE » D’UN JE(U) POLYPHONIQUE. DU RITUEL AUX POÉTIQUES THÉÂTRALES DU XXe SIÈCLE
Savin, P.
roPARALELISME FRAZEOLOGICE PRIVIND ALIMENTAŢIA frPARALLELISMES PHRASEOLOGIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION
Van De Winkel, A.
roLEGENDELE URBANE VĂZUTE CA DISCURS ASUPRA SOCIETĂŢII frLES LEGENDES URBAINES, EN TANT QUE DISCOURS SUR LA SOCIETE
Bălăiță, R.
roCÎND CUVINTELE NU VIN DE LA SINE frQUAND LES MOTS NE VONT PAS DE SOI...
Romedea, A.
roVOCEA EMIŢĂTORULUI frLA VOIX DE L’EMETTEUR
Floria, F.
roIMAGINEA TINEREŢII ÎNTRE IDENTITATE ŞI ALTERITATE frL’IMAGE DE LA JEUNESSE ENTRE IDENTITÉ ET ALTÉRITÉ
Samson, N.; Cristina Rusu, O.
roCONSIDERAŢII ASUPRA CAPACITĂŢII ŞI LIMITELOR PRIVIRII ARTISTICE frCONSIDERATIONS SUR LA CAPACITE ET LES LIMITES DU REGARD ARTISTIQUE
Comănescu, F.
roDISCURSUL PUTERII/PUTEREA DISCURSULUI: STUDIU AL UNUI ACT-CHEIE AL ANTIGONEI DE J. ANOUILH frDISCOURS DU POUVOIR/POUVOIR DU DISCOURS : ETUDE D’UN ACTE-CLE D’ANTIGONE D’ANOUILH
Grecu, V.
roUN EROU CIVILIZATOR DIFERIT DE CEILALŢI... frUN HEROS CIVILISATEUR PAS COMME LES AUTRES…
Manoliu, E.
roIONESCO, IDEOLOGUL DIN JURNALE frIONESCO, L’« IDEOLOGUE » DES JOURNAUX
Mardare, G.
ro“ÎŢI SPUN DUMNEAVOASTRĂˮ. RAPORTAREA LA DIVINITATE ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN RUSĂ ÎN MEMORIILE LUI N. BERDIAEV“ÎŢI SPUN DUMNEAVOASTRĂˮ. RAPORTAREA LA DIVINITATE ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN RUSĂ ÎN MEMORIILE LUI N. BERDIAEV fr« JE TE DIS VOUS » LE RAPPORT A LA DIVINITÉ EN FRANÇAIS ET EN RUSSE DANS LES MÉMOIRES DE NICOLAS BERDIAEV
Ionescu, B.
roMORAL ŞI AMORAL ÎN POVESTIRILE FANTASTICE ALE CORRINEI BILLE frMORALE ET AMORAL DANS LES RÉCITS FANTASTIQUES DE S. CORINNA BILLE
Iliuţă, G.
roLECTURA UNUI ARTICOL DE PRESĂ SOCIO-PSIHO-ECONOMIC frLECTURE D’UN ARTICLE DE PRESSE SOCIO-PSYCHO-ÉCONOMIQUE Article : « Brisez les chaînes qui vous empêchent de réussir » extrait de la revue Management
Laforge, W.
roDISOLUŢIA GENURILOR ARTISTICE, FUNCŢIA SOCIALĂ ŞI AUTONOMIA ARTEI frDISSOLUTION DES GENRES ARTISTIQUES, FONCTION SOCIALE ET AUTONOMIE DE L’ART
Bastien, S.
roLES BELLES-SOEURS DE MICHEL DE TREMBLAY – PRODOM AL UNEI REVOLUŢII SOCIALE frLES BELLES-SŒURS DE MICHEL TREMBLAY VUES COMME PRODROMES D’UNE RÉVOLUTION SOCIALE
Mastacan, S.
roCÎTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA CONŢINUTURILOR NON INFORMATIVE ÎN FUNCŢIONAREA ÎNTREBĂRILOR frQUELQUES REMARQUES SUR LES CONTENUS NON-INFORMATIFS DANS LE FONCTIONNEMENT DES QUESTIONS « Une question isolée de son contexte interrogatif donne lieu à de longues perplexités »
Moţei, A.
roURME ALE LIBERTĂŢII CONTOLATE ÎN REPORTAJE frTRACES DE LA LIBERTÉ SURVEILLÉE DANS LES REPORTAGES
Drăgan, A.
roPOTENŢIALUL COMUNICATIV AL POLITEŢII frLE POTENTIEL COMMUNICATIF DE LA POLITESSE
Radu, D.
roMESAJUL ICONIC ŞI POTENŢIALUL SĂU INFORMATIV ÎN CONTEXTUL DISCURSULUI ŞTIINŢIFIC AL REVISTELOR DE VULGARIZARE A ŞTIINŢELOR ÎN ROMÂNIA frLE MESSAGE ICONIQUE ET SON POTENTIEL INFORMATIF DANS LECONTEXTE DU DISCOURS SCIENTIFIQUE DES REVUES DE VULGARISATION DES SCIENCES EN ROUMANIE
Andronic, A.
roPR-UL, ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ frPR, ENTRE THEORIE ET PRATIQUE
Matei, C.
roEXILUL: MOD DE VIAŢĂ frL’EXIL : MODE DE VIE
Munteanu Siserman, M.
roDISCURSUL PUBLICITAR: PREMISE PENTRU O ABORDARE SEMIO-LINGVISTICĂ frLE DISCOURS PUBLICITAIRE: PREMISSES POUR UNE APPROCHE SEMIO-LINGUISTIQUE
Delarue, C.
roPECETEA ADEVĂRULUI frLE SCEAU DE LA VÉRITÉ
Vâlcu, A.
roELABORAREA PROGRAMELOR PENTRU FOS. CÎTEVA PRINCIPII METODOLOGICE frL’ELABORATION DES PROGRAMMES DE FOS. QUELQUES PRINCIPES METHODOLOGIQUES
Lefter, D.
roMITOLOGIE EROI-CENTRICĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. ANDRE GIDE frDE LA MYTHOLOGIE HEROÏ-CENTRIQUE AU XIX-ÈME SIÈCLE. ANDRÉ GIDE
Marcoci, S.
roETOSUL ÎN DISCURSUL PUBLICITAR frL’ETHOS DANS LE DISCOURS PUBLICITAIRE
Gradu, D.
roSIMBOLISTICA PARFUMURILOR ŞI IMAGINARUL SOCIAL ÎN CESAR BIROTTEAU DE BALZAC frSYMBOLIQUE DES PARFUMS ET IMAGINAIRE SOCIAL DANS CÉSAR BIROTTEAU DE BALZAC
Munteanu, E.
roCINETICA SEMNELOR ÎN TEATRUL LUI TARDIEU frLA CINÉTIQUE DES SIGNES DANS LE THÉÂTRE DE TARDIEU
Ziolko, C.
roUN PORTAL DE OFERTE DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN 2008: IMAGINI, IMAGINAR ŞI CUVINTE INTERACTIVE frUN PORTAIL D’EMPLOI EN 2008 : IMAGES, IMAGINAIRE ET PROPOS INTERACTIFS
Strungariu, M.
roLIMBAJUL IMAGINII ÎN AUTOBIOGRAFIA LEIRISIANĂ frLE LANGAGE DE L’IMAGE DANS L’AUTOBIOGRAPHIE LEIRISIENNE
Beniamino, M.
roLEGITIMITATE ŞI ICONICITATE frLEGITIMITE ET ICONICITE TIERS-MONDISME ET DECROYANCE
Mouratidou, E.
roDISCURS DIDASCALIC ŞI PRACTICĂ CRITICĂ: CÎND TEATRUL VORBEŞTE DESPRE TEATRU ŞI LUME frDISCOURS DIDASCALIQUE ET PRAXIS CRITIQUE : QUAND LE THEATRE PARLE DU THEATRE ET DU MONDE
Bruneau-Suhas, R.
roRE-PREZENTARE ŞI RESURECŢIE A SUBIECTULUI CONTEMPORAN: WOYCECK SAU ÎNCEPUTUL DE A FI frRE – PRESENTATION ET RESURRECTION DU SUJET CONTEMPORAIN : WOYZECK OU LE COMMENCEMENT D’ETRE
Benson, S.
roJOSEPH CONRAD ŞI MODERNISMUL frDES TENEBRES IMPERIALISTES AUX LUMIERES APOCALYPTIQUES : JOSEPH CONRAD ET LE MODERNISME
Pitavy, J.
roDISCURS TEATRAL ŞI ENUNŢARE fr« Y A-T-IL UN CHIEN QUI ABOIE… DANS LES DIDASCALIES ? » DISCOURS THEATRAL ET ENONCIATION
Carpov, M.
roDIFERENŢĂ CULTURALĂ, CONVENŢIE DE INTERPRETARE ŞI DIDACTICA LIMBILOR frDIFFERENCE CULTURELLE, CONVENTION D’INTERPRETATIONET DIDACTIQUE DES LANGUES