Interstudia Number 9. (2011)/ Cultural diversity through language and communication
Gavriloaia, R.
roSPRE O NOUĂ MITOLOGIE A DESIGNULUI INTERIOR enTOWARDS A NEW MYTHOLOGY OF THE INTERIOR DESIGN
Badău, H.
roREPREZENTĂRI SOCIALE ÎN MEDIA SOCIALE enSOCIAL REPRESENTATIONS IN SOCIAL MEDIA
Gheorghe, A.
roLOCALUL ŞI UNIVERSALUL: O RELECTURĂ A ROMANULUI “NOAPTEA PE CALEA FERATĂ A CĂII LACTEE” DE KENJI MIZAYAWA enTHE LOCAL AND THE UNIVERSAL: REREADING KENJI MIYAZAWA’S “NIGHT ON THE MILKY WAY RAILROAD”
Savin, P.
roIMAGINI DE LEGUME ŞI FRUCTE ÎN STRUCTURI FRAZEOLOGICE ROMÂNEŞTI enIMAGES OF VEGETABLES AND FRUITS IN ROMANIAN PHRASEOLOGICAL STRUCTURES
Fomin, A.
roPREDAREA DIVERSITĂŢII CULTURALE PRIN PROIECTE MULTIMEDIA enTEACHING CULTURAL DIVERSITY THROUGH MULTIMEDIA PROJECTS
Drugă, L.; Morăraşu, N.
roDIVERSITATE CULTURALĂ ŞI VARIAŢIE LINGVISTICĂ ÎN FRAZEOLOGIA CASELOR REZIDENŢIALE enCULTURAL DIVERSITY AND LINGUISTIC VARIATION IN THE PHRASEOLOGY OF RESIDENTIAL DWELLINGS
Bălan, Ş.
roACTE DE VORBIRE ÎN COMUNICAREA DE AFACERI enSPEECH ACTS IN THE BUSINESS COMMUNICATION
Popescu, R.
roROLURILE ŞI IERARHIILE TEMATICE ÎN LIMBA ENGLEZĂ enTHEMATIC ROLES AND THEMATIC HIERARCHY IN ENGLISH
Robu, A.
roMARCATORI DE IDENTITATE ÎN DISCURSUL PUBLICITAR CONTEMPORAN DIN ROMÂNIA enIDENTITY MARKERS IN NOWADAYS ROMANIAN ADVERTISING DISCOURSE
Horubeţ, M.
roO ABORDARE SEMIO-COMUNICATIVĂ A TRADUCERII TEHNICE enA SEMIO-COMMUNICATIVE APPROACH TO TECHNICAL TRANSLATION
Ignat-Coman, L.
roNAŢIUNE ŞI IDENTITATE ÎN TRANSILVANIA enNATION AND IDENTITY IN TRANSYLVANIA
Baykal, N.
roO STRATEGIE DE CREARE A MĂRCII LOCULUI: CAZUL EGIRDIR, TURCIA enA PLACE BRANDING STRATEGY: EĞİRDİR CASE, TURKEY
Gîrmacea, G.
roAIDA VRIONI – UN JURNAL DE RĂZBOI enAIDA VRIONI – A WARTIME JOURNAL
Schifirneţ, L.; Dumitriu, C.
roFACTORI ŞI CONDIŢII CE AFECTEAZĂ DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA COPII. CERCETARE EMPIRICĂ enFACTORS AND CONDITIONS AFFECTING THE CHILDREN’S DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE. EMPIRICAL RESEARCH
Grinea Mironescu, A.
roPAUL ZARIFOPOL ŞI “CRITICA LA PERSOANA ÎNTÂI” enPAUL ZARIFOPOL AND THE “FIRST-PERSON CRITIQUE”
Galiţa, R.
roSCHIMBĂRILE CULTURALE ALE AMERICII PRIN SLOGANURI ŞI TITLURI COCA-COLA enAMERICA’S CULTURAL CHANGES THROUGH COCA-COLA SLOGANS AND TITLES
Muscalu, N.
roCOMUNICAREA DIDACTICĂ enDIDACTIC COMMUNICATION
Tîrnăuceanu, M.
roDISCURSUL MEDIA ŞI ROLUL LUI ÎN DISEMINAREA CULTURII ŞI ÎN FOLOSIREA LIMBAJULUI OFICIAL enMEDIA DISCOURSE AND ITS ROLE IN CULTURE DISSEMINATION AND OFFICIAL LANGUAGE USAGE
Bonta, E.
roAUTOBIOGRAFII ALE ÎNTÂLNIRILOR INTERCULTURALE SAU CUM POT FI ABORDATE INTERACŢIUNILE INTERCULTURALE. IMPLICAŢII PRIVITOARE LA PREDAREA COMPETENŢEI COMUNICATIVE INTERCULTURALE enAUTOBIOGRAPHIES OF INTERCULTURAL ENCOUNTERS, OR HOW TO DEAL WITH INTERCULTURAL INTERACTIONS. IMPLICATIONS FOR TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE
Plećaš, J.
roREVITALIZAREA LIMBII INDIGENE ÎN SUA – O CAUZĂ PIERDUTĂ? enINDIGENOUS LANGUAGE REVITALIZATION IN THE USA – A LOST CAUSE?
Bălinişteanu-Furdu, C.
roFEMEIA ÎNTRE CREŞTINISM ŞI PĂGÂNISM ÎN OPERA LUI HEINRICH MANN enTHE WOMAN BETWEEN CHRISTIANITY AND PAGANISM IN HEINRICH MANN’S WORK
Culea, M.
roÎNŢELEPCIUNEA SOFIEI: REEVALUAREA VALORILOR MORALE FEMININE ÎN CULTURA ENGLEZĂ DIN SEC. AL XVIII-LEA enSOPHIA’S WISDOM: REASSESSING THE FEMININE MORAL VALUES IN THE EIGHTEENTH-CENTURY ENGLISH CULTURE
Ciobanu, E.
ro“FAIR IS FOUL AND FOUL IS FAIR”: POETICA RĂULUI ÎN MACBETH DE WILLIAM SHAKESPEARE en“FAIR IS FOUL AND FOUL IS FAIR”: THE POETICS OF EVIL IN MACBETH BY WILLIAM SHAKESPEARE
Sava, I.
roISTORIA, MEMORIA ŞI REDAREA LOR NARATIVĂ ÎN ROMANUL BELOVED enHISTORY, MEMORY AND THEIR NARRATIVE ENACTMENT IN BELOVED
Suciu, A.
roADAPTAREA EULUI CONTEMPORAN LA DIVERSITATEA CULTURALĂ SAU EROII-CĂLĂTORI AI LUI MALCOLM BRADBURY enTHE CONTEMPORARY SELF’S ADAPTATION TO CULTURAL DIVERSITY OR MALCOLM BRADBURY’S HERO-TRAVELLERS
Matei, C.
roPERSPECTIVA ANTROPOLGIEI SIMBOLICE ASUPRA DIVERSITĂŢII CULTURALE enTHE PERSPECTIVE OF SYMBOLIC ANTHROPOLOGY ON CULTURAL DIVERSITY