METAFORA CA ELEMENT DE MISTIFICARE ŞI DE MANIPULARE DISCURSIVĂ

Carmen – Ecaterina Aştirbei

admin 21 Oct 2011

Importanţa metaforei ca figurǎ de limbaj este incontestabilǎ. Cu toate acesta, nu putem sǎ nu ne întrebǎm dacǎ expresia metaforicǎ nu constituie un mijloc de manipulare a imaginaţiei cititorului. Metafora se întemeiazǎ pe ideea respingerii sensului literal. Paradoxul este cǎ metafora, care este transport şi dedublare, presupune un alt tip de transport în traducere. Rolul traducǎtorului este de a veghea ca metafora sǎ nu devinǎ « o minciunǎ lingvisticǎ » în timpul traducerii. Efectul de sǎrǎcire produs de metaforǎ determinǎ o asociere cu artificialul. Metafora aduce cu ea o viziune fragmentarǎ a lumii ; în consecinţǎ, discursul literar devine o fǎrâmiţare, o rupturǎ. Contrar acestor ipoteze, metafora devine joc în frazǎ şi este tradusǎ tot printr-un joc. Chiar dacǎ a fost asociatǎ cu o « minciunǎ », ea oferǎ nuanţe personale discursului literar şi cotidian. Traductibilitatea metaforei demonstreazǎ, o datǎ în plus, cǎ ea este un fenomen langajier necesar şi de neînlocuit.

SĂ INFLUENŢEZI FĂRĂ SĂ ÎNŞELI. SIMULAREA, MINCIUNA, MANIPULAREA FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU DISCURSUL ARGUMENTAT

Simina Mastacan

admin 20 Oct 2011

Orice discurs presupune, într-o formǎ sau alta, un anumit tip de influenţǎ pe care protagoniştii o exercitǎ unul asupra celuilalt. Locutorul (oratorul) poate s-o exerseze fie argumentându-şi punctul de vedere, fie manipulându-şi auditorul.

În aceastǎ lucrare, vom încerca sǎ identificǎm frontierele pe care trebuie sǎ le trasǎm între aceste douǎ operaţii discursives (argumentare/manipulare), ceea ce va  aduce cu sine o reflecţie asupra necesitǎţii de a urma o anumitǎ eticǎ a discursului şi de a respecta principiul sinceritǎţii, care ar trebui sǎ guverneze comunicarea. Vom analiza diferite motivaţii care, dintr-o perspectivǎ pragma-lingvisticǎ, ne determinǎ sǎ distingem între folosirea procedeelor argumentative şi aceea a procedeelor manipulatoare (inclusiv minciunile). Chiar dacǎ ele trec adesea neobservate, între cele doǎ existǎ diferenţe de substanţǎ. Argumentarea se sprijinǎ pe respectarea celuilalt, în timp ce manipularea îşi umileşte interlocutorul, privându-l în acelaşi timp de libertatea de alegere şi impunându-i, prin constrângeri specifice, o anumitǎ atitudine.

MIMETISM ŞI SIMULARE ÎN PIESA LES JUMEAUX VÉNITIENS DE C. GOLDONI

Souad Khelouiati

admin 20 Oct 2011

În Les Jumeaux vénitiens, obiect al studiului nostru, existǎ o lume a falsitǎţii, în care toţi se preface : iluzii, false interpretǎri ale realitǎţii, subiectivitatea viziunilor fiecǎrui personaj. Goldoni îşi acoperǎ personajele cu un vǎl de mister, care lasǎ sǎ se strecoare îndoiala asupra intenţiilor lor.

Antrenate în fluxul evenimentelor, personajele cad pradǎ conflictelor, în care temerile se opun aspiraţiilor, visurile se lovesc de cruda realitate, dorinţele întâmpinǎ obstacole în dorinţele celorlalţi, libertatea şi puterea lor sunt stǎvilite de propriile limite sau de cele pe care le impune societatea. În spatele mǎştilor, se ascunde o codificare socialǎ sofisticatǎ, în fapt o naturǎ umanǎ mai apropiatǎ de un bestiar monstruos şi necruţǎtor decât de sentimente conviviale şi umaniste. În lumea lui Goldoni, intensitatea situaţiilor este aproape întotdeauna paroxisticǎ; cǎci violenţa antagonismelor, excesul personajelor, al sentimentelor, senzaţiilor, cǎutǎrilor şi pasiunilor lor este resortul însuşi al oricǎrei acţiuni dramatice.

LA URMA URMEI, «ASTA NU-I DECÂT LITERATURĂ » SIMULARE, MINCIUNĂ, MANIPULARE ÎN OPERA AGOTEI KRISTOF

Guido Furci

admin 18 Oct 2011

Caiet intim, mǎrturie, minciunǎ. Trei acte de scriiturǎ sau vorbire sunt folosite în opera romanescǎ a Agotei Kristof. Deposedat de rolul sǎu de decodor de sensuri, cititorul trece de la o pagina la alta, nefiind sigur decât pe dezorientarea sa. Acesta este afectat, transformat la nivelul conştiinţei sale, convertit în supravieţuitor al violenţei narative (Marie Bornand).