SEMN, INDICE – INTRE VIZUAL SI INFERENTIAL IN ARGUMENTARE

Posted On Oct 18 2011 by

În momentul construirii discursurilor, locutorii furnizează şi informaţii pertinente pentru interpretarea acestora. În acest sens, termenii semn şi indice dau informaţii asupra modului în care locutorul interpretează datele în actul de argumentare. Ne propunem o analiză a înlănţuirilor de tipul X este semn/indice pentru Y pentru a vedea dacă aceste forme de desemnare a unei relaţii de dependenţă cauzală între două fenomene trimit la o folosire diferită care ar reflecta distincţia teoretică stabilită de Perelman şi Tyteca (2008).


SURSA INFORMATIEI IN DISCURSUL RAPORTAT: LES NOMS DE RAPPORT PRESOMTIFS

Posted On Oct 18 2011 by

Les noms de rapport présomtifs reprezintă o clasă de substantive al căror arhisemem este a spune/spusele şi care desemnează un act sau un eveniment discursiv rezumîndu-l. Cercetarea de faţă face parte dintr-un studiu mai amplu consacrat folosirii argumentative a expresiilor lingvistice ce desemnează sursa informaţiei în discurs pe baza clasificării acestor substantive în funcţie de mai multe criterii funcţionale.


BRUIAJE REFERENTIALE SI PERTURBAREA ENUNTARII IN DICURSUL TEATRAL AL LUI EUGENE IONESCO

Posted On Oct 18 2011 by

În teatrul lui Ionesco, suprapunerea a două sisteme de reprezentări, unul compatibil cu sistemul reprezentărilor din lumea non-fictivă iar celălalt, un sistem de reprezentări proprii lumii fictive, conduce la instalarea unor contradicţii între presupoziţiile de existenţă, factuale, logice şi ideologice proprii fiecărui sistem şi dă naştere unor bruiaje referenţiale.


DISCURSUL PUBLICITAR SI EXPLOATAREA FIGURILOR RETORICE

Posted On Oct 18 2011 by

Discursul publicitar modern îşi găseşte locul într-o lungă tradiţie care îşi are originile în antichitate. Retorica clasică îşi dovedeşte perenitatea în discursul publicitar ca metodă de exploatare a nevoilor şi dorinţelor membrilor societăţii de consum, nevoi şi dorinţe transferabile asupra obiectului căruia i se face publicitate.


ROLUL INDICATORILOR EVIDENŢIALI ÎN ARGUMENTARE

Posted On Oct 18 2011 by

Acest studiu abordează expresiile lingvistice ce trimit la o sursă de informaţie de natură senzorială utilizată ca sprijin argumentativ. Scopul cercetării este de a stabili un inventar minimal al indicatorilor evidenţiali de percepţie şi al rolului acestora în mărirea gradului de acceptabilitate al punctului de vedere susţinut de subiectul vorbitor.


NON COINCIDENTELE ACTULUI DE VORBIRE SI RAPORTUL LOR CU DIALOGISMUL IN OPERA UNUI SCRIITOR ROMAN MODERN

Posted On Oct 18 2011 by

Plecînd de la teoria analizei discursului propusă actualmente de Şcola franceză de lingvistică asupra noţiunii de non coincidenţă a actului de vorbire, ne propunem să aprofundăm această noţiune şi raportul său cu dialogismul lui Bahtin, să trecem în revistă figurile discursive reprezentative cu scopul de a le observa, de a le identifica şi de a le exploata ulterior într-un corpus literar.


NOUA ORIENTARE PRODUSA DE PRAGMATICA IN TEORIA ARGUMENTARII

Posted On Oct 18 2011 by

Abordarea pramatică în studiul argumentării vizează analiza procedeelor care transformă actul de vorbire al oratorului în act de comunicare, punînd în scenă actori a căror activitate este supusă unei influenţe constante şi reciproce.


PRODUCEREA ŞI ORDINEA DISCURSULUI

Posted On Oct 18 2011 by

În prezentul articol ne propunem să arătăm că discursul (o simplă conversaţie, un pamflet politic, un roman, etc.), ca macro-act de limbaj, este constituit dintr-o suită de enunţuri. Pe de altă parte, ne propnem să arătăm ca discursul reglementează ordinea limbajului; el cracterizeză modul în care locutorul vorbeşte, aspectul expresiei, stilul actului locuţionar, în timp ce enunţul reprezintă ordinea cuvintelor ca lucruri desemnate.


XENISME FRANCEZE IN LIMBA ROMANA

Posted On Oct 18 2011 by

După lente acumulări, limba română a cunoscut un ritm rapid în procesul de inovare lexicală şi o largă deschidere spre alte limbi, printre care se remarcă limba franceză. În prezentul articol facem cîteva observaţii cu privire la împrumutul lexical francez în limba română actuală.


MARCI LINGVISTICE ALE UNEI IDENTITATI ORTODOXE IN FRANTA

Posted On Oct 18 2011 by

Ne propunem să punem în evidenţă cîteva tipuri de mărci lingvistice (ce vor fi studiate mai ales la nivel lexical) definitorii pentru ceea ce s-ar putea numi o identitate ortodoxă manifestată în limba franceză, în spaţiul geografic şi cultural al Franţei.


EXPRIMAREA ANTONIMIEI PREFIXALE TI PREFIXOIDALE IN LIMBAJUL DREPTULUI FRANCEZ

Posted On Oct 18 2011 by

Cercetarea lingvistică asupra dezvoltării relaţiilor de antonimie prin intermediul structurilor derivaţionale a termenilor opozabili se dovedeşte a fi aspectul esenţial în studiul raporturilor antonimice a sistemelor terminologice.


ACTUL DE A MINCA SUB SEMNUL ETICII POPULARE. STUDIU ETNOLINGVISTIC

Posted On Oct 18 2011 by

Locul fundamental pe care hrana îl ocupă în existenţa oricărei fiinţe umane este ilustrat şi la nivelul limbii, alimentaţia fiind ferm ancorată în cultură, purtătoare a unui puternic reper identitar.


LIMBAJUL INTRE JOCURI SI MITOLOGIE SEDIMENTATA: FORMA DE VIATA SI CONSTRUCTIE IDENTITARA

Posted On Oct 18 2011 by

Filosofia limbajului a lui Wittgenstein este o gîndire a uzajului a cărei complexitate trebuie înţeleasă. Limbajul este înţeles între jocuri şi formă de viaţă, între o exigenţă gramaticală şi o atenţie acordată aspectelor. Miza acestei intervenţii este de a arăta modul în care semnele particulare ale formei noastre de viaţă sînt depozitate şi uzitate în jocurile noastre de limbaj.


DESPRE CONSTRUCTIA RETORICO-DISCURSIVA A IDENTITATILOR TAUTOLOGIGE. DE LA SINGULARITATEA ACTUALIZARII LA PLURALITATEA ACTUALIZABILULUI

Posted On Oct 18 2011 by

Această investigaţie asupra construcţiei retorico-discursive a identităţilor tautologige se bazează pe implicaţiile de natură intelectivă care decurg, în cazul general al creării sensului, din relaţia conceptuală particulară care se stabileşte între singularitatea actualizării şi pluralitatea actualizabilului.


“13 POUR PORTER BONHEUR” SAU TEATRUL CA SPAŢIU FEDERATOR

Posted On Oct 18 2011 by

“13 pour porter bonheurˮ este un exemplu de ceea ce s-ar putea numi sfîrşitul textocraţiei şi al hegemoniei autorului, înscriindu-se într-un fel de demers postmodernist aparte. Încă din anii 60, practicienii teatrului simt nevoia de nu mai fi interpreţii unui text sau a unei viziuni despre lume ci de a se exprima ei înşişi. Pentru fondatorii Living Theatre-ului sau ai Open Theatre-ului, de exemplu, nu mai e vorba despre un spectacol ci de un proces de elaborare, e o ceremonie în care textul nu mai are întîietate, permiţîndu-i actorului să se elibereze prin intermediul grupului.


ÎNTRE TEXT SI REPREZENTARE: O VIATA AMBIGUA IN OH LES BEAUX JOURS DE SAMUEL BECKETT

Posted On Oct 18 2011 by

Tema sfîrşitului lumii şi cea a revenirii la o viaţă nouă predomină în analiza noastră a subiectului becketian în piesa Oh les beaux jours. Scena becketiană, prin îngroparea aproape totală a personajului Winnie, este traversată de imaginea obsedantă a declinului vieţii. Deşi Winnie se prezintă pe scenă ca Moartea personificată, ea rămîne o fiinţă umană pe care o putem identifica, chiar dacă unele semne creează o iluzie fantastică care o fac să pară bizară şi străină.


DRAMA SI DROMENON. O (ANTI)POETICA: NUVELELE LUI MIRCEA ELIADE

Posted On Oct 18 2011 by

Plecînd de la cîteva nuvele (19 Trandafiri, În curte la Dionis, Incognito la Buchenwald, Uniforme de general) avem în vedere două aspecte ale scriiturii lui Mircea Eliade: mai întîi, poetica teatrală – mai mult sau mai puţin implicită – pe care aceste nuvele o pun în evidenţă; îna al doilea rînd, reminiscenţele unei mitologii gnostice, ale cărei urme ele le păstrează


IDENTITATEA SUB SEMNUL INTREBARII

Posted On Oct 18 2011 by

Nichita Stănescu, poet român de o originalitate agresivă, impresionant prin forţa imaginilor poetice şi prin spontaneitatea limbajului, vede în poezie o componentă fundamentală a existenţei, un fel de magie care se găseşte în fiecare om, capabilă să-l scoată din neant, din haos şi să-i reveleze adevărul.


IDENTITATE PERFORMATIVA SI SEMNE CORPORALE. DE LA BUTLER LA ORLAN

Posted On Oct 18 2011 by

În ce fel performanţa artistică poate pune sub semnul întrebării şi deplasa idealurile normative care delimitează identitatea? Judith Butler inventează conceptul de performativitate corporală pentru a arăta că modul în care ne manifestăm identitatea este determinat de operatori încrucişaţi ai genului şi ai rasei în calitate de marcatori culturali care repetă injoncţiuni convenţionale pentru a stiliza corpul individual dînd impresia unei identităţi interne. Cunoscută petru intervenţiile chirurgicale plastice pe propria-i faţă, Orlan a realizat autoportrete graţie tehnologiilor digitale de tratare a imaginii.


CĂUTARE IDENTITARĂ ŞI « ANGAJARE » ÎN ROMANELE ISTORICE ALE LUI JEANNE BOURIN

Posted On Oct 18 2011 by

In universul romaenelor istorice referitoare la Evul Mediu, opera lui Jeanne Bourin apare ca o prezenţă inedită. Autoarea rupe complet cu tradiţia, alegând să reprezinte socieatea medievală prin intermediul unui personaj novator, cvasi necunoscut, burghezul, pe care aceasta îl transformă în personaj emblematic al operei sale. Tocmai această fiinţă umană oscilând neîncetat între tradiţiile ancestrale şi creştinism, între teama de păcat şi speranţa de mântuire, « angajată » într-o cruciadă spirituală pe care o duce împotriva temerilor sale şi a sa însăşi ne propunem să o analizăm în lucrarea noastră.


VARIUM ET MUTABILE SEMPER FORMA. (DE)CONSTRUCŢIA EULUI ÎN BEL-AMI DE GUY DE MAUPASSANT

Posted On Oct 18 2011 by

Expresie a unei frivolităţi bine temperate, moda îşi distribuie energiile între corp, identitate, obiect(e), artă(e), cod(uri), industrii ale aparenţelor, sisteme de valori. Literatura secolului al XIX-lea nu rămâne impasibilă în faţa fenomenului modei iar autorii francezi şi alţii se străduiesc fie să teoretizeze o mişcare de civilizaţie greu de cuprins şi să înţeleagă, fie să-şi îmbrace/dezbrace personajele spre a le face mai credibile şi mai expresive. Câteva nume jalonează – teoretic vorbind – acest demers : Baudelaire, Balzac, Gautier. De aceea studiul despre construcţia identitară de-a lungul vestimentaţiei va avea un corpus literar – romanul Bel-ami de Guy de Maupassant.


ÎNCEPUTURILE COMPARATISMULUI ÎN LITEARTURA ROMÂNĂ : DUMITRU POPOVICI

Posted On Oct 18 2011 by

Lucrarea noastră are drept obiect viaţa şi activitatea lui Dimitrie Popovici, profesor la universitatea din Cluj şi pionier al criticii comparatiste româneşti. Gândirea critică a profesorului clujean se integrează în fluxul problemelor importante ale criticii europene (Şcoala formaliştilor ruşi, critica structuralistă) şi în orientările criticii româneşti (Ibrăileanu, G. Călinescu, T. Vianu, D. Caracostea). Concluzia lucrării noastre va fi legată de ideea că D.Popovici este un gânditor polivalent dotat cu un spirit creator şi călăuzit de valorile culturii universale.


ECHIVOCUL GENERIC AL « NOILOR COMEDII » FRANCEZE : EXEMPLUL PIESEI LES BAIGNEUSES DE DANIEL LEMAHIEU

Posted On Oct 18 2011 by

Rupând legătura cu elementele caracteristice ale comediilor tradiţionale, la graniţă cu drama, Les Baigneuses de Daniel Lemahieu exploatează echivocul generic. Va fi vorba de examinarea acestui echivoc dintr-un punct de vedere formal – şi nu tematic – pentru a înţelege cum evită această piesă presupunerile şi aşteptările legate de genul comediei.


IDENTITĂŢILE SUNT OARE UCIGAŞE ?

Posted On Oct 18 2011 by

Funcţie combinatorie instabilă, construcţie permanentă fără să fie o esenţă imuabilă dată o dată pentru totdeauna, sau o moştenire cu tot ce poate să comporte pozitiv sau negativ, identitatea a reprezentat din zorii umanităţii un subiect de cercetare pentru specialişti din toate domeniile care au intenţionat să descifreze misterul naturii umane, să descopere în ce constă identitatea unei persoane şi să vadă cum este structurată, care sunt indicatorii cei mai importanţi care o alcătuiesc, care sunt pericolele cele mai evidente care riscă să o perturbe. In această comunicare ne propunem să prezentăm câteva aspecte teoretice ilustrate apoi de punctul de …


MICHEL LEIRIS: FEMEIA – « NELINIŞTITOARE CIUDĂŢENIE »

Posted On Oct 18 2011 by

În scrierile sale autoreferenţiale, Michel Leiris încearcă să-şi formeze o imagine mai clară de sine prin contactul cu alteritatea feminină. Figura femeii suscită din totdeauna adoraţia, seducţia şi teama. Simbol ambivalent al fecundităţii şi al morţii, femeia imaginară a fost de-a lungul vremii divinizată sau detestată şi Leiris o priveşte mereu cu teroare şi fascinaţie în căutarea sa îndârjită de a-şi regăsi eul reflectându-se în oglinda pe care o reprezintă fiinţa de alături fără de care n-ar exista conştiinţa identităţii. Intenţia noastră este de a studia aici diversele metamorfoze suferite de feminitate în autobiografia lui Leiris, de la blânda şi …


NICĂIERI ESTE ALTUNDEVA : PARADIGME IDENTITARE ŞI ALTERITATE ÎN OPERA LUI EDOUARD GLISSANT

Posted On Oct 18 2011 by

Edouard Glissant apare ca unul dintre scriitorii francofoni – în sensul literal al termenului, căci el refuză şi combate accepţiunile în mod obişnuit admise ale conceptului de « francofonie » – care a ştiut să se confrunte cu cel mai mare număr de genuri literare. In critica sa, Glissant încearcă să ajungă la o adeziune parţială la instanţele modernismului dezvoltând ansamblul operei sale potrivit a trei axe diferenţiate. Obiectul acestui articol este acela de a explicita orientarea acestora desigur nu de manieră exhaustivă ci care să aducă o lumină generală aupra angajării lui Glissant atât în plan estetic cât şi intelectual.


INTEGRAREA BASARABIEI ÎN PATRIMONIUL NAŢIONAL. ASPECTE GENERALE

Posted On Oct 18 2011 by

Ne propunem să aducem în discuţie integrarea şi încorporarea economică şi socială a Basarabiei în România Mare, după 1918, rezultat istoric al activităţii materiale a poporului român. Si aceasta deoarece pe fondul unor grave distrugeri de război diferitele componente ale economiei, diferitele ramuri şi sub ramuri nu se articulau automat căci ele proveneau din unirea unor provincii cu statut politic şi administrativ diferit.


POLITICA LUI N. HRUŞCIOV ÎN RSSM

Posted On Oct 18 2011 by

In acest articol sunt prezentate schimbările structurale care au avut loc în Sovietul Suprem, în guvernul şi partidele din Moldova între 1940 şi 1965. Este descrisă  de asemenea politica contradictorie a lui Hruşciov cu privire la autorizarea politică a Moldovei. Din păcate trebuie să remarcăm că acest subiect este insuficient studiat în lucrările ştiinţifice sovietice cu excepţia operelor lui V. Diablo, V. Ivanov, A. Lazarev, A. .Surilov, N. Stratulat et A.Surilov.


RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR : CONCEPT ŞI PRACTICI

Posted On Oct 18 2011 by

Responsabilitatea socială a întreprinderilor reprezintă fundamentul vieţii sociale, un concept frecvent utilizat în zilele noastre. Văzută ca o strategie de marketing, responsabilitatea socială este considerată de majoritatea specialiştilor drept o oportunitate special creată spre întărirea sau ameliorarea reputaţiei unei organizaţii. Vom examina care sunt principalele beneficii ale responsabilităţii sociale a întreprinderilor şi în acelaşi timp riscurile acestei activităţi.


O VIZIUNE INTEGRATIVĂ A RESPONSABILITĂŢII INTREPRINDERILOR

Posted On Oct 18 2011 by

Articolul nostru se referă la câteva aspecte legate de conceptul de responsabilitate socială în întreprinderi. De-a lungul anilor, acest termen a dobândit mai multe semnificaţii, de la obligaţia impusă de un comportament abuziv al întreprinderilor la necesitatea unei participări active în interiorul societăţii. Civismul întreprinderilor pare să reprezinte nu numai un ghid al bunelor maniere după care se conduc acţiunile organizaţiilor ci exercită o mare influenţă asupra imaginii lor, a reputaţiei sau a performanţei financiare. Alegerea unei atitudini responsabile din punct de vedere social nu garantează automat succesul şi adeseori este însoţită de riscuri majore. Viziunile opuse privind responsabilitatea socială …


FIGURI ŞI EFECTE RETORICE ÎN PUBLICITATE

Posted On Oct 17 2011 by

Suntem de acord că interesul agenţilor de publicitate constă exclusiv în obţinerea unei schimbări de atitudine la nivelul comportamentului receptorilor şi în transformarea audienţei în cumpărători. In acest scop, creatorii de publicitate recurg, după părerea noastră destul de rar, la o serie de figuri retorice care fac apel la sentimentul estetic şi care sunt agreate în special de publicul cultivat. Vom da câteva exemple precizând că, după părerea noastră, nu trebuie să vedem dincolo de această « nobleţe » a genului publicitar, o adevărată capacitate de invenţie artistică ci mai curând intenţia nemărturisită a creatorilor de a face reclamele mai « suportabile ».


ALEGERILE DE DEPUTAŢI EUROPENI ÎNTRE ASPIRAŢIA COMUNITĂŢII ŞI NELINIŞTEA NAŢIONALĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Demersul nostru constă în analiza campaniei pentru alegerile de deputaţi europeni din punct de vedere al interesului manifestat de actorii politici faţă de problemele comunităţii. Analiza discursurilor, a mesajelor, a programelor, a afişelor sau a video-publicităţii propuse de candidaţi dovedeşte o slabă prezenţă a temelor de interes european în favoarea unei frecvenţe mai mari a aspectelor de interes naţional. La puţin timp după desfăşurarea alegerilor parlamentare, cele pentru deputaţii europeni nu puteau să suscite interesul electoratului aşa se explică slaba prezenţă a acestuia la vot.


DISTRUGERE SAU RESTRUCTURARE A IDENTITĂŢII ÎN COMUNA MATEEŞTI JUDEŢUL VÂLCEA

Posted On Oct 17 2011 by

Într-o ţară de sate care de două sute de ani se zbate să se urbanizeze, comuna Mateeşti urmează drumul bine cunoscut al acumulării excesive şi al paradei simbolurilor specific urbane. Mass-media joacă aici un rol decisiv. Produsele mediatice preferate sunt cele adoptate de categoriile sociale recent şi/sau incomplet urbanizate. La un anumit moment al acumulării lor, elementele capabile să confere un nou statut se lovesc de elementele ce ţin de o veche ordine socială (să nu cităm decât urmărirea intereselor practice şi ataşamentul obsesiv faţă de bani). Tradiţiile – ansamblul de valori care conferă identitate – sunt fie abandonate fie …


EUROPA VĂZUTĂ DE ADRIAN MARINO

Posted On Oct 17 2011 by

În calitate de bursier « Pro Helvétique » la Geneva, Adrian Marino a călătorit în scop documentar în Elveţia, în Franţa, Germania, Anglia, Spania, Portugalia. A participat la congrese şi colocvii ale Asociaţiei internaţionale de literatură comparată. A fost membru al International Comparative Littérature Association, ale Association Internationale des Critiques Littéraires, Association Internationale pour l’Etude du XVIIIe siècle şi al Modern Langage Association of Amérique. Călătorind în Europa, Adrian Marino şi-a scris impresiile despre alteritatea culturilor europene în cărţile sale : ¡Olé! España, Evasion dans le monde libre, Présences roumaines et  réalités européennes, Pour l’Europe, Carnets européens.


DISCURS IDENTITAR ŞI VALORI EUROPENE

Posted On Oct 17 2011 by

Noţiunea de identitate şi în special procesul de ştergere a identităţilor au fost timp îndelungat obstacole în calea comunicării. In prezent, dimpotrivă, într-un univers deschis dar lipsit adesea de repere, identitatea devine un jalon esenţial, o condiţie a noilor forme de dialog intercultural. In acest proces de (re)construire identitară, valorile culturale au rolul lor fundamental. Insă percepţia valorilor a fost mult timp influenţată de gândirea stereotipă, de frustrări sau de ignorarea propriei moşteniri culturale. Studiul nostru scoate în evidenţă câteva dimensiuni ale caracterului dialogic al identităţii ca rezultat al unei serii de antagonisme-identitate individuală şi/sau colectivă, identitate refugiu şi/sau relaţională …


CĂTRE O PARADIGMĂ CONJUNCTIVĂ A RAPORTULUI DINTRE IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ŞI IDENTITATEA EUROPEANĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Consider că pentru o bună înţelegere a identităţii culturale europene în curs de manifestare şi a relaţiilor sale cu identităţile culturale naţionale atât de diferite şi specifice, avem nevoie de un cadru teoretic nou şi în acest scop am propus conceptul de « paradigmă conjunctivă ». Este  vorba de un nou model de gândire care se construieşte progresiv cu ajutorul eforturilor interdisciplinare din domeniul ştiinţelor umane şi sociale. El poate inspira programele educative şi strategiile de comunicare interculturală pentru a ajuta la formarea unui spaţiu cultural comun la scară europeană. Am pus în discuţie anumite modele teoretice elaborate de către gânditori români …


UN DISCURS CRITIC DESPRE DISCURSUL IDENTITAR ROMÂNESC. PROPUNERI PENTRU MODERNIZAREA DISCURSULUI IDENTITAR

Posted On Oct 17 2011 by

În mod tradiţional, intelectualii români plasează discursul despre identitatea naţională fie în regatul legendarului, al mitologiei, al religiozităţii sau misticismului (a se vedea ideologiile Mişcării Legionare), fie în domeniul filosofiei speculative (vezi Lucian Balga sau Constantin Noica). In prezent, intelectualii care încearcă să reconstruiască discursul identitar românesc propulsează acest discurs fie pe terenul etniei, fie pe cel al religiei, fie pe ambele dimensiuni. Din păcate, doar « conştiinţa de a fi un popor » nu poate stabili o solidaritate reală. Elita noastră intelectuală participă la  perpetuarea unui discurs identitar pre-modrn, de tip etnicizat, în loc să devină promotoarea modernizării conştiinţei naţionale. Propun …


(English) VERS UN PARADIGME CONJONCTIF DU RAPPORT ENTRE L’IDENTITE ROUMAINE ET L’IDENTITE EUROPEENNE

Posted On Oct 13 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


(English) UN DISCOURS CRITIQUE SUR LE DISCOURS IDENTITAIRE ROUMAIN. PROPOSITIONS POUR LA MODERNISATION DU DISCOURS IDENTITAIRE

Posted On Oct 13 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.